People of profit

Ondernemen met visie en verantwoordelijkheid

De gezondheid, veiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden voor het personeel en de gevolgen van haar activiteiten op het milieu spelen een voorname rol in de bedrijfsvoering.  

People

De Brandwijk-groep hanteert gelijkheid in mogelijkheden en behandeling voor alle werknemers, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, religie, politieke voorkeur, nationaliteit, sociale achtergrond of enige andere onderscheidende kenmerken. Brandwijk ziet erop toe dat alle processen verlopen onder omstandigheden waarin voldoende en adequaat rekening wordt gehouden met de gezondheid en veiligheid van de betrokkenen. Brandwijk biedt haar medewerkers de gelegenheid zich via opleidingen verder te ontwikkelen.

Extern zal de Brandwijk-groep niet accepteren dat er bij haar leveranciers kinderarbeid of dwangarbeid plaatsvindt. Periodiek zullen wij dit inventariseren en beoordelen. Bij onrechtmatigheden zullen wij onze leverancier daarop aanspreken en zo nodig de relatie verbreken.   

Planet

Op tal van onderdelen binnen haar bedrijfsvoering is de Brandwijk-groep actief in het verantwoord omgaan met het milieu. Hierbij wordt gelet op het energieverbruik, het scheiden van afval en het afvoeren van chemisch afval. In het nieuwe bedrijfspand worden een groot aantal zaken gerealiseerd die bovenstaand uitgangspunt versterken:                        

Er is voor de ventilatie van de ruimten een warmte terugwinunit geplaatst met een rendement van 90%. Deze installatie zuigt de koude lucht van buiten aan die wordt verwarmd door de lucht welke wordt afgezogen uit de ruimten. Hierdoor is geen energie meer nodig uit aardgas. Het verwarmen en koelen van de verschillende ruimte geschiedt door middel van een warmtepompsysteem waardoor zeer efficiënt wordt omgegaan met energie. Door deze maatregelen ontstaat een zeer energiezuinig gebouw, met een voortreffelijk leef- en werkklimaat.                        

Daarnaast zijn Ecoiletten in het nieuwe pand geplaatst. De toiletten worden ingericht op een duurzame en milieuvriendelijke manier op basis van hygiëne, innovatie en duurzaamheid. Hierdoor wordt zeventig procent minder water gebruikt en wordt de CO2 belasting met bijna vijftig procent gereduceerd. Bovendien wordt het milieu, door gebruik van natuurlijk katoen, met zestig procent minder belast ten opzichte van gewoon en recycled toiletpapier.    

Profit

Brandwijk hanteert een bedrijfsvoering die de continuïteit van het bedrijf waarborgt. Zaken als werkgelegenheid, maatschappelijke betrokkenheid, evenals de economische effecten van de diensten en producten, acht Brandwijk van groot belang. Brandwijk handelt op basis van fairness aangaande alle onderdelen van het ondernemen voor alle stakeholders.